Question: Wat schrijf je in je Tinder bio?

Wat kun je over jezelf vertellen in een cv?

Vertel eens iets over jezelfWaar je energie van krijgt.Wat je bijzonder de moeite waard vond tijdens je studie en eerder werk.Wat je ambities zijn. Je toekomst.Waarom je deze weg/sollicitatie kiest. Je motief.Recente relevante activiteiten.19 Feb 2015

Write us

Find us at the office

Tummino- Lawe street no. 102, 47134 Jerusalem, Palestine

Give us a ring

Devin Wohlman
+97 467 838 893
Mon - Fri, 7:00-15:00

Join us